Reklama

2020-05-21 11:00:37

Z archiwum Tygodnika

Od TOPR do GOPR i z powrotem

19 maja 1990 w siedzibie Grupy Tatrzańskiej GOPR odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji ratownictwa górskiego, która przyjęła nazwę Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na łamach Tygodnika publikowaliśmy wówczas m.in tekst Tadeusza Pawłowskiego pierwszego Naczelnika GOPR wprowadzający w problematykę tradycji i historycznych korzeni powstającego wtedy stowarzyszenia ratowników tatrzańskich.

Zebranie założycielskie było poświęcone w głównej mierze dyskusji nad statutem i kształtem stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem terenem działania TOPR-u będzie obszar Tatr Polskich i Pogórza Spisko-Gubałowskiego, siedzibą - Zakopane, a godłem tradycyjny błękitny krzyż na białym polu. Na zebranie powołano Komitet Założycielski TOPR-u w składzie: Władysław Cywiński, dr Józef Janczy, Piotr Malinowski - naczelnik GT GOPR, mec. Andrzej Niecikowski i mec. Andrzej Tarnawski. Komitet założycielski jest zobowiązany wystąpić do Sądu Wojewódzkiego z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia do dnia 31 maja br. Prezentujemy poniżej tekst Tadeusza Pawłowskiego pierwszego Naczelnika GOPR -

(mak)

Od TOPR do GOPR i z powrotem

Jestem jednym z tych dawnych działaczy, którzy przyczynili się do powstania GOPR. Chciałbym więc parę zasadniczych spraw wyjaśnić. TOPR – samodzielne stowarzyszenie posługujące się własnym statutem, nie miało "malinowego" życia. Od początku organizacja ta natrafiała na różne trudności. Nie miała własnego lokalu, brak było pieniędzy na działalność, na sprzęt, komunikację itp. Na szczęście ratownicy TOPR byli tymi samymi ludźmi, którzy działali w Towarzystwie Tatrzańskim, jego Sekcji Turystycznej i Narciarskiej, gnieździli się więc w jednym lokalu i byli niejednokrotnie wspomagani finansowo przez Towarzystwo. Nic więc dziwnego, że w 1926 roku dobrowolnie połączyli się z PTT jako jego Sekcja Ratunkowa.

PTT zajmowało się nie tylko udostępnianiem Tatr, ale objęło swoją działalnością pozostałe góry Polski nieposiadające w prawdzie jak Tatry wysokogórskiego charakteru, niemniej pięknem swym ściągające licznych turystów. Dopiero gwałtowny rozwój narciarstwa w latach dwudziestych i trzydziestych spowodował na tych terenach zapotrzebowanie na zimowe ratownictwo, które stało się zimową stolicą Polski. Ratowaniem ofiar "białego szaleństwa" zajmował się TOPR. Na Innych terenach zaczęły interesować sią tym zagadnieniem takie organizacje jak Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa czy Polski Związek Narciarski. O pomoc zwracano się oczywiście do doświadczonego TOPR. Pierwszymi instruktorami na tamtych terenach byli — Kierownik TOPR Józef Oppenheim oraz znany narciarz i zawodnik Stanisław Motyka. Akcją tę przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Pierwszym naszym zadaniem było dostarczenie do schronisk górskich w Beskidach i Sudetach łódek znalezionych w składach poniemieckich. Łódki te były używane na froncie wschodnim do transportu materiałów wojennych. Ale dopiero w 1952 roku Zarząd TOPR otrzymał odpowiednie fundusze i zlecenie założenia grup ratunkowych na pozostałych terenach gór polskich.

Na zorganizowanych przez Zarząd TOPR kursach w Karpaczu, Szczyrku i Krynicy zostali przeszkoleni w ratownictwie górskim miejscowi aktywni turyści - narciarze. Szkolenie prowadziliśmy wraz z Zygmuntem Wójcikiem przy pomocy najlepszych ratowników tatrzańskich wśród których byli Stanisław Gąsienica Szymków, Tadeusz Gąsienica Giewont, Roman Hoły, Eugeniusz Strzeboński I Henryk Wojas. Przeszkoleni zawiązali na swoich terenach grupy ratownicze przyjmując nazwy: BOPR,  SOPR, KOPR (Beskidzkie,  Sudeckie i Krynickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), będące odpowiednikami TOPR. Funkcję Zarządu w ten sposób utworzonego GOPR pełnił Zarząd TOPR powiększony o delegatów - po jednym z każdej grupy. Umasowienie ruchu turystycznego i narciarstwa, organizowanie szeregu imprez turystycznych, a zwłaszcza rajdów narciarskich przekraczało często finansowe możliwości naszej organizacji i stwarzało też wiele kłopotów ratownikom Grupy Tatrzańskiej.

TOPR, a później GOPR było organizacją społeczną o charakterze ochotniczym, zrzeszającym ludzi ideowych, pełnych poświęcenia i ten charakter winno zachować nadal. Dobrowolne i ofiarne niesienie pomocy w górach jest najszlachetniejszym objawem humanizmu. Rozmiary i masowość ruchu turystycznego i narciarskiego w górach zmusiły do organizowania zimą stałej obsady ratowniczej pewnych rejonów gór. Spowodowało to konieczność utworzenia kadry ratowników zawodowych. ówczesny Zarząd i Kierownictwo GOPR zdawały sobie sprawę z niebezpieczeństwa utraty ochotniczego charakteru organizacji. Dlatego starano się przeprowadzić szkolenie kadr tak zawodowych, jak i ochotniczych możliwie na równym poziomie, by nie było rażących różnic między obydwiema kategoriami ratowników. Urządzano np. zawody zwane potem "pokazami" GOPR, w których w większości wypadków "zwycięzcami" byli ratownicy ochotnicy.

Trudności finansowe i organizacyjne spowodowały, że na Walnym Zjeździe Delegatów GOPR W 1960 roku postanowiono wystąpić przez PTTK do GKKFiT o usamodzielnienie GOPR jako organizacji o charakterze prawnym, rządzącej się własnym statutem, pozostającej poza wąskimi ramami PTTK. Widziano możliwość znalezienia pomocy dla poszczególnych grup GOPR spoza terenu Tatr, tak ze strony władz terenowych jakich zakładów przemysłowych innych organizacji. Spodziewano się utworzyć w ten sposób silne, samodzielne organizacje grup terenowych. Zamiarom tym stanął na przeszkodzie Zarząd Główny PTTK, zawieszając regulamin GOPR i dokonując zmian personalnych. Widząc jednak konieczność polepszenia warunków finansowych, poparł starania GOPR o zwiększenie dotacji.

Struktura organizacyjna uległa dalszemu pogorszeniu. Osłabła władza zarządu GOPR, a zwłaszcza zarządów poszczególnych grup. Świadczą o tym fakty rozpatrywania przez Prezydium Zarządu GOPR coraz to liczniejszych spraw personalnych i sporów wynikających w grupach. Dla skoordynowania działalności wprowadzono narady robocze naczelników grup, zwoływane przez etatowego sekretarza GOPR. Ta forma zarządzania, łącznie z przyznaniem większych dotacji i ilości etatów, przyczyniła się do wzrostu znaczenia i hegemonii kadry zawodowej GOPR.

W roku 1973 powstał projekt nowego regulaminu GOPR, nie przyjęty przez Zarząd GOPR, a zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w dniu 16 grudnia 1973 roku. Regulamin ten uzależniał jeszcze ściślej GOPR od PTTK. Władza została scentralizowana w rękach Naczelnika GOPR - powoływanego i odwoływanego przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK. Utworzona zaś Rada Naczelna GOPR złożona częściowo z członków "powołanych" przez PTTK (nie mających nic wspólnego z górskim ratownictwem) pełniła raczej rolę społecznego ciała doradczego. Ten rodzaj organizacji GOPR nie liczył się zupełnie ani z aktywem społecznym GOPR, ani z wolą i postulatami ratowników zawodowych.

Ta forma zarządzania została zachowana w nowoopracowanym w roku 1978 statucie GOPR. Przyznano tej organizacji osobowość prawną, ale równocześnie stworzono wielką biurokrację i dyktatorską władzę tak zwanego Naczelnictwa, opierającego się na hegemonii liczebnej delegatów z grup pozatatrzańskich.

I tak nadeszły chyba najgorsze czasy dla tatrzańskich ratowników. Naczelnictwo zaczęło bowiem po macoszemu traktować najbardziej potrzebującą wsparcia Grupę Tatrzańską, obdarzając przywilejami grupy pozostałe. Na ich terenie powstały pierwsze lokale w Jeleniej Górze, Rabce, Bieszczadach, podczas gdy Grupa Tatrzańska współpracująca już od lat ze śmigłowcem nie posiadała ani heliportu, ani odpowiedniego, przez własnych ratowników wybranego i popieranego naczelnika. Tak więc mając głęboki szacunek dla dawnych pełnych poświęcenia i ofiarności, legendarnych już postaci ratowników - założycieli TOPR, ratownicy tatrzańscy pragną powrócić do samodzielności i demokratycznego sposobu wybierania władz.

Przyznam, że całym sercem popieram ten projekt. Ale prócz sentymentu przemawiają jeszcze za tym przede wszystkim względy praktyczne - organizacyjne I ekonomiczne. Każda z poszczególnych grup górskich poza Tatrami ma swoją specyfikę zależną od charakteru tych gór, ich zagospodarowania, turystyki i musi odpowiednio do tego dostosować swoją służbą ratowniczą. Posiadają one jednak wszystkie, jedną cechę wspólną, to że w ponad 90% ratownictwo dotyczy tam sezonu zimowego. Są to przeważnie wypadki narciarskie na tak zwanych "pólkach" przy wyciągach narciarskich. Gdyby gestorzy wszelkiego rodzaju kolejek i wyciągów zobowiązani byli do konserwacji i zabezpieczania pól i tras zjazdowych do których dowożą swoich klientów, to pokryłoby lwią część kosztów, jakie ponoszą grupy pozatatrzańskie. Pozostałe wypadki górskie na tamtych terenach z łatwością likwidowałyby ochotnicze załogi grup.

W przeciwieństwie do tego ratownicy tatrzańscy, obsługujący tak latem jak i zimą  wypadki o charakterze wysokogórskim, posługują się nowoczesnym alpejskim sprzętem ratowniczym i zmuszeni są utrzymywać doskonale przeszkoloną grupę ratowników etatowych. Ratownik wysokogórski wymaga długiego i trudnego szkolenia, okres jego pracy zawodowej nie może być zbyt długi. Często wcześniej następuje psychiczne wyczerpanie. O wszystkich tych sprawach winni decydować sami ratownicy.  Zwarty front jaki tworzą ratownicy tatrzańscy świadczą o tym, że nie ma antagonizmu między ratownikami zawodowymi a ochotnikami. Ratownicy zawodowi są bowiem instruktorami dla młodych ochotników tak przy specjalnym szkoleniu, jak i w czasie akcji ratunkowych. Nic tak nie wiąże ludzi jak wspólna wyprawa. Odtwórzmy więc TOPR i dajmy tym ludziom sposobność decydowania o sobie i losach swojej organizacji.

Zakopane, 2 kwietnia 1990

Tadeusz Pawłowski

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
swetomir 2020-05-21 21:44:59
Fajnie jakby rozszerzyć ten artykuł o kwestię budynku sąsiedniego obok TOPRu chyba należącego do GOPRu tylko w sumie dlaczego skoro GOPR nie działa w Tatrach. Można zaadaptować ten budynek dla topru i zrobić porządną stację ratowniczą.
franek 2020-05-21 21:00:58
Dzięki redakcjo za przypomnienie tej historii.

@vika

Robię dokładnie tak samo bo wiem że mój 1% nie będzie zmarnowany. TOPR to organizacja której ufam na 100%. Nigdy nie potrzebowałem ich pomocy i obym nie musiał. Ale gdyby jednak, to wiem że zrobią co tylko będą w stanie, aby mi pomóc. Zdarzyło mi się parę razy być blisko akcji i naprawdę robi to duże wrażenie. Świetnie że mamy w Tatrach taką doskonalą ekipę.
vika 2020-05-21 11:37:47
Dla wszystkich Ratowników - a zwłaszcza TOPR mój głęboki ukłon , szacunek - i od lat 1 procent podatku .
Choć mam już swoje lata i dużo chodzę po tatrzańskich szlakach , staram się bardzo nie przysporzyć Im kłopotów swoją skromną osobą .
 • PRACA | dam
  Do obsługi recepcji aparthotelu poszukujemy uprzejmej, dyspozycyjnej osoby ze znajomością języka obcego oraz z prawem jazdy kat. B Tel. 885145405 email: biuro@willajarosta.pl
 • PRACA | dam
  Hotel Tatry na Polanie Zgorzelisko zatrudni KUCHARZA/POMOC KUCHENNĄ z możliwością zakwaterowania. Tel. 182063730 lub 506129438. Szczegółowe informacje na stronie: www.polskietatry.pl
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Aqua Park Zakopane zatrudni: PRACOWNIKA OBSŁUGI SPRZĄTAJĄCEJ. Tel. 182063730 lub 607508752. Szczegółowe informacje na stronie: www.polskietatry.pl
  WWW: www.polskietatry.pl
 • SPRZEDAŻ | różne
  TANI DOBRY WĘGIEL - TRANSPORT PROSTO Z KOPALNI. Kostka, orzech, miał, eko groszek. 517665368
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE - Tel. 601 793 866, www: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  PRACA DLA BYŁEGO URZĘDNIKA. WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. WYSOKIE WYNAGRODZENIE, ELASTYCZNE GODZINY PRACY. 697353012
  Tel.: 697353012
 • PRACA | dam
  ZAKOPANE PRACA, PRACA, PRACA -OSOBĘ DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, WSPÓLNIKA, PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO MUZEUM. 698137333
  Tel.: 698137333
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA KOMFORTOWE, NOWE, UMEBLOWANE MIESZKANIE 50m2, CENTRUM NOWY TARG ul. Krzywa. 608806408
 • ANTYKI
  KOLEKCJONERSKIE TARGI STAROCI. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI. 8-12 LIPCA. Tel. 668589537
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL DO WYNAJĘCIA, Zakopane centrum, 27 m2 - TEL. 694266522
 • RÓŻNE
  Jestem zainteresowana kupnem starych monet, papierów wartościowych, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • ANTYKI
  Jestem zainteresowana kupnem starych monet, papierów wartościowych, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajecia kawalerka w Nowy Targu .Mieszkanie po remoncie , dostępne od zaraz.660797241 b12.pl
 • RÓŻNE
  Jestem zainteresowana kupnem starych szabli, mieczy, itp. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt: 579904317, email: ogloszenia421@gmail.com
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. KRÓTKIE TERMINY. 601 958 378 Tel.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukam Kucharka/Kucharz najlepiej osoba wielofunkcyjna z możliwym zakwaterowaniem Tel. 889243889
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię działkę budowlaną 10-15 arów okolice Czarnego Dunajca Tel. 508949945
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Bukowinie T. zatrudni recepcjonistkę. Praca stała. Tel. 789-111-300 email: praca@roztoka.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY - Tel. 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI - 3 HA - koło Białki Tatrzańskiej. 18 28 564 54. Tel.
 • KUPNO
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098 Tel.
 • KUPNO
  Kupię stare góralskie meble Tel. 602388188
 • PRACA | dam
  Zatrudnię osoby na sezon letni do pomocy w restauracji oraz pensjonacie w Zakopanem. Praca od zaraz. Bez zamieszkania Tel. 662050105 email: m.kto@interia.pl
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  VIDEO - TRANSMISJA NA ŻYWO IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH (ŚLUBÓW, KOMUNII, POGRZEBÓW, itp.) - Tel. 605 670 650
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133. Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-07-11 00:00 Rozpoczęła się cisza wyborcza 2020-07-10 22:00 Poleć na Mazury 2020-07-10 21:30 Cyklofonia, czyli koncert na dwóch kółkach (WIDEO) 2020-07-10 20:45 Hulajnogi zostawiane na ścieżkach rowerowych 1 2020-07-10 20:00 Pięściarskie treningi i zapowiedź lipcowych walk 2020-07-10 19:15 Burzliwe obrady na sesji. Były wójt krytykuje obecnego 3 2020-07-10 18:31 Pracowity dzień dla TOPR-u 2020-07-10 18:30 Kolory pełne energii 2020-07-10 17:45 Katastrofa we Frydmanie 2020-07-10 17:35 Dwie zakażone osoby z Zakopanego w szpitalu. Do godz. 15:30 wykonano 65 testów 10 2020-07-10 17:12 Kolejny raz śmigłowiec akcji 2020-07-10 17:00 To zupełnie Nowy Świat 8 2020-07-10 16:15 Ktoś okradł strażaków ze Spytkowic 2020-07-10 15:30 Słowak zginął wczoraj w Czarnym Dunajcu 2020-07-10 14:47 Śmigłowiec w akcji 2020-07-10 14:45 Słowacy wysyłają policjantów do monitorowania granicy 2020-07-10 14:15 Wycieczka z przewodnikiem, a po niej letnie kino 2020-07-10 13:56 Dziękujemy osobom pobierającym wymazy przed szpitalem 1 2020-07-10 13:44 Zmniejsza się kolejka do testów na koronawirusa (WIDEO) 2020-07-10 13:36 Zgubili kamerę GoPro. Nagroda dla uczciwego znalazcy 2020-07-10 13:15 Zwłoki w potoku 2020-07-10 12:24 Testy na koronawirusa nie dla wszystkich 2 2020-07-10 12:10 Przed szpitalem w Zakopanem kolejka do testów. Blokuje się droga dojazdowa (WIDEO) 9 2020-07-10 11:45 Na Podhalu kolejne osoby z koronawirusem 2020-07-10 11:00 Osoby z pogrzebu Zofii Karpiel Bułecki zostaną poddane testom. Sanepid prosi o maile 2 2020-07-10 10:43 Muzyka bałkańska i francuska na akordeonie 2020-07-10 10:00 Czas dróżnika 2020-07-10 09:30 Nadal utrudnienia na odcinku Krościenko - Szczawnica 3 2020-07-10 09:00 Wilk przed kamerą 2020-07-10 08:00 Afera w Czorsztynie 4 2020-07-09 22:38 Odwołana konferencja. Część uczestników była na pogrzebie Zofii Karpiel 2020-07-09 21:02 Czarna seria, śmierć kolejnego rowerzysty 8 2020-07-09 19:44 Na pogrzebie Zofii Karpiel była osoba zarażona koronawirusem. Sanepid prosi o kontakt żałobników 10 2020-07-09 19:44 Kozic harce pod Zawratem (WIDEO) 2 2020-07-09 19:42 Dla rowerzystów i dla pieszych 1 2020-07-09 19:40 Wodna atrakcja 3 2020-07-09 19:29 TPN potwierdził, że plakat wyborczy wisiał na Giewoncie 3 2020-07-09 19:03 600 km na 160 urodziny poety (WIDEO) 2020-07-09 18:30 Turyści w Grocie 4 2020-07-09 17:44 Ogrodowa już wkrótce będzie otwarta 2020-07-09 17:34 Utrudnienia na drodze Szczawnica - Krościenko. Kładą asfalt 2 2020-07-09 16:49 Potrącenie rowerzysty 7 2020-07-09 16:29 Zakopane w kwiatach 2 2020-07-09 16:18 Na kogo zagłosujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich 34 2020-07-09 15:51 Turyści zgubili szlak na Skrajnym Granacie 2020-07-09 15:30 Teatr dla dzieci w parkowej altanie 2020-07-09 15:26 Wraca temat obwodnicy 2 2020-07-09 14:47 Słoneczne miasto 2020-07-09 14:39 Zmarł Krzysztof Cukier, łyżwiarz, reprezentant klubu SNPTT 1907 Zakopane 2020-07-09 14:00 Utrudnienia na zakopiance
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-07-10 23:01 1. czemu ludzie na tych sprzętach jeżdżą po ulicach ?? - policja nic z tym nie robi. 2020-07-10 22:46 2. Nareszcie poszedł Ratulowski po rozum do głowy i odciął się od kamienia co go ciągnie w dół. Brawa dla pań za odwagę. 2020-07-10 22:43 3. Wirusa się nigdy nie pozbędziemy, nawet szczepionka (która nigdy nie powstanie) nic nie załatwi, ale jak nie będziemy się pilnować to wirus załatwi naszych dziadków, pradziadków, rodziców.!!!... Dosłownie życie naszych starszych jest w naszych rękach...Już dajcie spokój z maseczkami, ale dezynfekujcie ręce!!!! i się bez potrzeby nie macajcie!... 2020-07-10 22:06 4. Żółtek to najbardziej znudzony radny na sesji : przeciąga się , patrzy tępo w sufit zamiast na prezentację , nudzi się cały czas. Współczuję tym co go wybrali.Oglądnijcie sobie sesje i zobaczycie - ten facio nie wie co tam robi. 2020-07-10 21:59 5. do dopiero poczatek...... 2020-07-10 21:51 6. Na każdym przejściu powinien być zamontowany próg zwalniający a nie tylko jeden,może by tak radni trochę ruszyli swoimi mozgownicami puki czas. 2020-07-10 21:47 7. Mieszkańcy NŚ są zadowoleni z nowej nawierzchni ale wściekli na swojego radnego za wszystko co do tej pory zrobił. Dzisiejsza sesja przelała czarę goryczy, odwołanie Pana Marka to już szczyt chamstwa. A na to sobie nie pozwolimy. Przewodniczący Skowron jak zwykle....bez komentarza. 2020-07-10 21:12 8. ...a Ciotka siy z góry niebieskiyj śmieje scyrze,zawse ciesyły Jom figle.... . 2020-07-10 21:10 9. Nowy Świat wg LS. Panie Ciepliński nie daj się zastraszyć. A Panu Żółtkowi gratuluję wielu dotychczasowych udanych wystąpień, interpelacji oraz aktywności międzysesyjnej. Szacun! Nie wątpię, że tymi merytorycznymi argumentami kierowali się pańscy koledzy głosując z tą kandydaturą. Oby tak dalej! 2020-07-10 20:54 10. Popieram komentarz @news. Tam gdzie była na Placu Dietla. Natomiast ten nowszy model nie sobie Pan Nicolas w Hutniku na holu postawi.
2020-07-04 14:02 1. Jest i nasz Zacharko! Parcie ma chłopina na szkło nieopisane; lata 70 - 80 PZPR; później Solidarność; Loża Masońska Zamoyskiego i teraz PiS... 2020-07-04 13:24 2. Czemu on tego pedofila ułaskawił? Czemu tak opieszale działają z pedofilia kościelną? Czy mają w tym jakiś interes? 2020-07-03 23:52 3. to głosuj na tego,co go ta od olimpiady do JPIi porównała,będziesz miała i ośmiorniczki i ..... 2020-06-30 22:12 4. jakos tak nie widze ani dystansu, ani maseczek - jak to tak naprawde z tym wirusem jest? ja musze utrzymywac dystans spoleczny, kaganiec na ryj zakladac, a wladza nic nie musi... pad w towarzystwie zupelnie obcych osob na wyciagniecie reki, bez maski - jemu wolno, a normalnemu czlowiekowi nie??? no chyba ze ci ludzie to jego rodzina razem z nim mieszkajaca. 2020-06-24 23:02 5. Zakopane wita patriotę i wielkiego człowieka. U nas w Zakopanym wartości religijne są na pierwszym miejscu.Wspaniały człowiek. 2020-06-24 00:18 6. Z Poronina..... Gdyby to Lenin przyjechał to przyjabys go z szacunkiem ???????? 2020-06-23 22:53 7. Nie chcę takiego prezydenta na kolejnych 5 lat. Jestem zażenowana gdy oglądam jego wystąpienia na forum europejskim. Miał szansę jak nikt inny przez te lata zrobić coś pożytecznego dla Polski. Miał cały rząd partyjnych koleżków! Został pan- panie Duda jednostronnie wykorzystany przez Jarosława. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Użył pana do swych celów! Za miesiąc po II turze nawet panu ręki nie poda- co i teraz robi z dużą niechęcią! Szymon Hołownia ma mój głos!!!! 2020-06-23 21:19 8. ???????????????????????????????? 2020-06-23 21:18 9. Po co przyjechał nie był nie jest i nie będzie nigdy prawdziwymi prezydentem to marionetka prezesa 2020-06-18 14:33 10. Jeżdżę w góry 2 razy w roku i ciągle mi mało.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Bojcorka

Album TP

Pożegnania