2021-05-12 19:26:36

Reklama

OSP Raba Wyżna

Druha nie gaście

Reklama

Nowe uregulowania prawne mogą doprowadzić do likwidacji Ochotniczych Straży Pożarnych - przestrzegają druhowie OSP.

Także podhalańscy strażacy protestują przeciwko forsowanym przez rząd nowym przepisom regulującym działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Tygodnik pisał o sprawie przed tygodniem. Oto stanowisko jakie przesłał do naszej redakcji Zarząd Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej.

Raba Wyżna, dn. 11 maja 2021r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Stanowisko - Apel Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych w Zarządzie Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna -Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej do projektodawców projektu ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” ( projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP)

Środowiska strażacki, które mamy zaszczyt reprezentować zgodnie podkreślają (z przyjmowanymi na zebraniach walnych OSP czy zjazdach gminnych OSP uchwałami programowymi), iż będą preferować przede wszystkim aktywną i skuteczną pomoc w wypełnianiu przez Ochotnicze Straże Pożarne  odpowiedzialnej służby publicznej i spełnianiu przez nią społecznej roli - zgodnie z przesłaniem Bolesława Chomicza - pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP, która brzmi: "Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej….”
„Potrzeba działalności społecznej, utajona w każdym obywatelu myślącym, konieczność solidarności obywatelskiej ku pożytkowi ogółu tworzą spoiwo, któremu przyświeca na sztandarach Ochotniczych hasło:  W JEDNOŚCI – SIŁA…”
Bolesław Chomicz

Jednak, aby to wypełnienie misji i odpowiedzialności w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przez druhów ochotników mogło się opierać na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu przez władzę publiczną – zarządzającą - dysponującą tymi siłami ratowniczymi, powinno nastąpić większe pochylenie się nad bieżącymi sprawami z jakimi zderzają się codziennie druhowie ochotnicy, ale i też samorządy gminne w zapewnieniu poczucia niezależności, samorządności oraz stabilności działania sprawnie działającego  systemu ratowniczego zapewniającego bezpieczeństwo swoim mieszkańcom, a nie nakładaniem dodatkowych obciążeń finansowych, czy nieprzemyślanych uregulowań prawnych powodujących zwiększone wydatki z budżetów gmin czy samych ochotniczych straży pożarnych,  które w konsekwencji tych nieprzemyślanych działań legislacyjnych mogą zostać doprowadzone do likwidacji.

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Raba Wyżna i Spytkowice posiadając pond 100-letnią tradycje społecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej lokalnego społeczeństwa. Posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie organizacyjnym, logistycznym, operacyjnym i sprzętowym, które zawsze mają na celu poprawę wyposażenia w sprzęt p.poż, budowę, rozbudowę i remonty obiektów remiz strażackich czy podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków ochotników. Wszystkie te działania zawsze są nakierowane na  podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców lokalnych społeczności.

Środowiska strażackie, które reprezentujemy od kilkunastu lat postulują do władz związkowych jak i parlamentarnych o ustawowe uregulowanie dodatku do rent i emerytur dla strażaków ochotników biorących czynny udział w działaniach ratowniczych jako rekompensatę za lata ciężkiej służby pożarniczej (wolontariackiej, gdyż wszyscy druhowie z jednostek OSP z terenu gmin: Raba Wyżna – Spytkowice nie pobierają przysługującego im ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych).

Gdy, został zaprezentowany projekt ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” (projekt z dnia 28 kwietnia 2021r. MSWiA i KG PSP), w którym znalazły się postulowane zapisy odnośnie dodatków do rent i emerytur mieliśmy nadzieje, że ten postulat
w końcu zostanie spełniony…jednak jak się okazuje nie dla wszystkich strażaków ochotników tylko dla wybranych…..tylko ”ratowników OSP”.., natomiast pojawiły się jeszcze w tym projekcie inne bardzo niekorzystne rozwiązania formalno-prawne dla wszystkich jednostek OSP.

To po jego zapoznaniu się i poszerzonej analizie… z aktami obecnie obowiązującymi w zakresie ustaw: Prawo o stowarzyszeniach, czy ustawy o ochronie przeciwpożarowej i innych aktach regulujących działalność ochotniejszej straży pożarnej  oceniamy ten projekt bardzo negatywnie, gdyż :

1)   wprowadza niezrozumiały dla nas podział (a w konsekwencji dyskryminację) jednostek ochotniczych straży pożarnych  na jednostki,  które będą mogły brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,  a inne nie ;

2)   wyklucza małe jednostki OSP z działań ratowniczo-gaśniczych (jeśli nie spełnią wymogów dotyczących utworzenia w swojej jednostce „JRG-OSP” (choć na obecną chwilę brak jest uregulowań - rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie, a powinny być przynajmniej rangi ustawowej),

3)   przyczynia się do likwidacji małych jednostek OSP ( w przypadku nie powołania „JRG-OSP”, a tym samym w konsekwencji doprowadzi do likwidacji jednostek OSP w małych miejscowościach - mamy na terenie działania naszego zarządu międzygminnego  takie właśnie jednostki) ;

4)   wprowadza ograniczenia swobodnego dysponowania własnym majątkiem OSP np. przy jego likwidacji...

5)   wprowadza podział: na jednostki OSP, które będą mogły być finansowanie z środków publicznych (z budżetu gminy ;  budżet państwa, czy firm ubezpieczeniowych), a inne nie;

6)   zabiera nam niezależność, samodzielność ….podporządkowując „całą OSP” oraz jej majątek pod  nadzór: gminy, wojewody czy komendanta wojewódzkiego PSP;

7)   wprowadza ograniczenie co do swobodnego dysponowania przez władze statutowe OSP  posiadanego majątku czy dysponowanie wypracowanymi środkami finansowymi lub pozyskanymi środkami z darowizn na cele statutowe danej OSP np. finasowanie orkiestry strażackiej, sekcji sportowych MDP ze środków za wynajem posiadanych nieruchomości gdyż projektodawca przewidział tylko finasowanie z tych środków -  „JRG-OSP” ;

8)   wprowadza „uznaniowość” w przyznawaniu uprawień finansowych… tylko dla „ratownika OSP”, a pomija się innych czynnych druhów strażaków, którzy też.. jeśli będą brać udział np. w usuwaniu klęsk żywiołowych itp. to też im takie uprawnienie powinno przysługiwać …( samo  określenie jest już bardzo niejasne i nieprecyzyjne)

9)   brak jest jednoznacznych uregulowań dotyczących finansowania obowiązkowych szkoleń specjalistycznych - KPP, badań lekarskich, BHP itp.  dla dh strażaków ochotników;  „ratowników OSP” (zwiększone bieżące wydatki gmin w tym zakresie, które odbędą się kosztem zmniejszonych wydatków majątkowych na zakupy sprzętowe p.poż, a które przecież pochodzą z naszych opłat i podatków lokalnych na rzecz małych ojczyzn, których jesteśmy mieszkańcami);

10)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących działalności operacyjnej strażaków ochotników ( ich ochrony osobistej, ubezpieczenia, czy przeszkolenia do tych działań), którzy nie wejdą do utworzonych „JRG-OSP” w przypadku działań podczas klęsk żywiołowych, akcji humanitarnych czy udzielanej pomocy „socjalnej” podczas działań w sytuacjach pandemicznych;

11)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla  gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez „ratownika OSP”  biorącego udział w akcjach ratowniczych;

12)     brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wypłaty rekompensat wypłacanych dla danego pracodawcy, czy dla  gmin z tytułu poniesionych kosztów związanych z świadczeniem pracy przez druhów strażaków ochotników biorących czynny udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych, akcjach humanitarnych, czy niesienia pomocy podczas zagrożenia pandemicznego;

13)    brak jest uregulowań prawnych dotyczących roli komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej ( ważnego ogniwa - koordynującego prace operacyjno-techniczną wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy)

14)    brak jest uregulowań dotyczących obecnie utworzonych i dobrze funkcjonujących JOT-ów w OSP ;

15)    brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania jednostek będących w KSRG;

16)    brak jest uregulowań dotyczących funkcjonowania ratownictwa specjalistycznego (w przypadku profesjonalizacji danej OSP w danej dziedzinie ratowniczej);

17)    brak jest uregulowań prawnych dotyczących „bezpiecznych dojazdów” .. czyli poruszania na wezwanie alarmowe własnymi nieoznakowanymi samochodami do remizy dh - strażaków czy „ratowników OSP” :

18)    brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących wymagań w stosunku do osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (dotyczy to naszych kierowców OSP, których ciągle nam brakuje…bo po wyszkoleniu, zdobyciu uprawnień.. np. emigrują za pracą..), uregulowaniu powinna być poddana kwestia odpłatności… i ponoszenie kosztów nadawania tych uprawień nie przez gminy, które z uwagi na pandemię COVID-19 też mają swoje trudności finansowe tylko budżet państwa),

19)    brak uregulowania dotyczącego obowiązującego umundurowania (bojowego i galowego) strażaków ochotników czy honorowania ich odznakami i medalami za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej ( jest tylko mowa o „ratownikach OSP” …to jest pominięcie całej społeczności strażackiej z jego 100-letnią historią i dorobkiem wielu pokoleń strażackich;

20)    pozbawienie wszystkich członków OSP - druhów strażaków prawa do bycia jednostką umundurowaną…jednostką ochrony przeciwpożarowej ( więc brak podstaw prawnych do noszenia munduru i posiadanych odznak /medali);

21)    pozbawienie wszystkich członków OSP- druhów strażaków posługiwania się 100-letnim nazewnictwem bycia „strażakiem ochotnikiem” , a nazwanie ich „ratownikami OSP” – bez tradycji i spuścizny historycznej wywodzącej się od naszego patrona św. Floriana i pierwszego prezesa odrodzonego związku OSP – dh Bolesława Chomicza.

Na przestrzeni dziejów w szeregach strażackich wyrosło wielu aktywnych działaczy społecznych, samorządowych i parlamentarnych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w strażacką służbę publiczną zyskali sobie wdzięczność, szacunek i uznanie społeczeństwa.
Apelujemy do wszystkich środowisk strażackich, samorządowych i parlamentarnych o poważne traktowanie NAS.. nie w sposób wybiórczy!… poprzez dzielenie na „lepszych i gorszych” czy proponowanie bardzo skromnej „jałmużny”, tylko uhonorowanie i docenienie wielu lat poświęcenia i ciężkiej służby publicznej wszystkich druhów strażaków nie tylko wybranych…”ratowników OSP”.

Wiele poruszanych zagadnień formalno-prawnych w analizowanym projekcie ustawy „o ochotniczej straży pożarnej” jest już uregulowana w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, którą uważamy że można poprawić i znowelizować wprowadzając do niej postulowane świadczenia dodatków do rent i emerytur dla strażaków ochotników…, lub dalej procedować legislacyjnie projekt obywatelski (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który uzyskał poparcie ponad 200 tys. podpisów https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7C1FF04A751BF1EBC125811C003D330C/%24File/1534.pdf
lub projekt senacki (ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), który poparli wszyscy senatorowie RP obecnej kadencji parlamentu do dalszych prac sejmowych:

Ze  strażackim  pozdrowieniem: „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”  

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Florian 2021-05-19 13:14:12
Prawda jest tak ze większość jednostek OSP ma pojedyncze wyjazdy w roku a ich działalność skupia się głównie na festynach, imprezach i pokazach sprzetu. Założenia tej reformy sa bardzo dobre bo porobiły się nam gminne Paniska w strukturach OSP co by rzadzic wszystkimi na około tylko chciały.
Bobowniok spod łopatu 2021-05-12 20:17:09
Do kompletu Siarka i Ziobro muszą wkładać kij w szprychy Zjednoczonej Prawicy. Co się tyczy tych propozycji to się ze wszystkimi zgadzam, szczególnie z tym, by zlikwidować małe jednostki które mają ze 20 wyjazdów w roku.
2xl 2021-05-12 20:02:01
Zwykłe bicie piany pod dyktat Waldemara w obronie wpływów ZOSP. Większość pewnie nie przeczytała niczego w tej kwestii, oprócz związkowych komentarzy.

Reklama
 • PRACA | dam
  POKOJOWA Praca od zaraz. Zatrudnimy osobę do sprzątania apartamentów w Białce Tatrzańskiej, z możliwością zakwaterowania. Możliwa umowa o pracę,stabilne warunki zatrudnienia, dobre wynagrodzenie, miła atmosfera. kontakt pod numerem tel. 668 850 500.
 • PRACA | dam
  KARCZMA SZAŁAS KURNIAWA ZATRUDNI POMOC KUCHENNĄ - Zakopane Jaszczurówka - 608 842 830.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupie działke za gotówke w okolicy Jeziora Czorsztynskiego-Czorsztyn Kluszkowce okolica. tel 660797241 b12.pl.
 • USŁUGI | budowlane
  ROBOTY W KAMIENIU, ADAPTACJA PODDASZY, REMONTY itp. 732 996 358.
 • PRACA | dam
  Hotel "Sabała" w Zakopanem zatrudni OSOBĘ DO SPRZĄTANIA POKOI. Oferujemy umowę o pracę. Bardzo prosimy o kontakt osobisty w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11 lub tel. 18 20 150 92.
 • PRACA | dam
  Hotel "Sabała" w Zakopanem zatrudni OSOBĘ NA REKREACJĘ HOTELOWĄ. Bardzo prosimy o kontakt osobisty w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11 lub tel. 18 20 150 92
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam działka budowlana w Witowie o powierzchni 1571m2 blisko wyciągu tel. 660797241 b12.pl
 • PRACA | dam
  Hotel w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni: - Kucharzy/ młodszych kucharzy - Panie do przygotowywania śniadań - Kelnerów/ kelnerki - Recepcjonistki/ Recepcjoniści Praca stała bądź dorywcza, elastyczny grafik pracy, stabilne warunki zatrudnienia. 507645428natalia25-92@o2.pl
  Tel.: 507645428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowe domy w zabudowie bliźniaczej z garażem Nowy Targ atrakcyjne osiedle tel 660797241 b12.pl. 660797241marekg@b12.pl
  Tel.: 660797241
 • PRACA | dam
  PKL Horeca Sp. z o.o. jest Spółką wchodzącą w skład Grupy PKL, jednego z największych pracodawców na Podhalu. Poszukujemy osób na stanowisko: SPECJALISTA DS. KONTROLI I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. Miejsce pracy: Zakopane. OPIS STANOWISKA: - Weryfikacja zgodności i poprawności dostarczonych dokumentów, - Wprowadzanie dokumentów do systemu, - Kontrola procesów magazynowych i prawidłowego obiegu dokumentacji, - Uczestnictwo w rozliczaniu inwentaryzacji w tym identyfikacja niedoborów i nadwyżek, - Sporządzanie raportów pokontrolnych i poinwentaryzacyjnych, - Poszukiwanie możliwości optymalizacji przepływu danych i proponowanie zmian usprawniających, - Uczestnictwo w opracowywaniu nowych procedur i instrukcji dla pracowników. WYMAGANIA: - Wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, administracja, zarządzanie, - Skrupulatność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, - Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, - Sprawne posługiwanie się pakietem Microsoft Office, - Kreatywne podejście do realizowanych tematów, - Wielozadaniowość i dobra organizacja pracy własnej, - Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej (program LSI), wiedza z zakresu procesów magazynowych i obiegu dokumentacji, doświadczenie w pracy z analizą danych. OFERUJEMY: - Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, - Pracę w rozwijającej się firmie, - Stabilne warunki zatrudnienia, - Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy. APLIKACJE zawierające CV prosimy przesyłać na: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "Specjalista ds. kontroli i gospodarki magazynowej". Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce. Jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 300 osób. DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK W DZIALE KSIĘGOWOŚCI. MIEJSCE PRACY: Zakopane. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Wykształcenia min. średniego; - Mile widziane doświadczenie w Dziale Księgowości, - Znajomość zagadnień z zakresu księgowości i podatków; - Bardzo dobrej umiejętności planowania i organizacji pracy; - Zdolności analitycznych; - Skrupulatności i rzetelności w wykonywaniu zadań; - Komunikatywności; - Umiejętności pracy w zespole; - Znajomości pakietu MS Office w szczególności MS Excel. OFERUJEMY: - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Bogaty pakiet socjalny w tym m.in. ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. APLIKACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL KSG". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Zakopane. Przyjmę na stałe DO PRACY W PENSJONACIE - ŚNIADANIA, SPRZĄTANIE. 604 501 801.
 • PRACA | dam
  Restauracja Adamo przyjmie do pracy kucharza, pizzera, kelnera, pomoc kuchenna.. 606951331
  Tel.: 606951331
 • PRACA | dam
  KIEROWCĘ z prawem jazdy kat B do hurtowni spożywczej w Zakopanem. 602 74 31 38
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Zakopanem zatrudni na stałe POKOJOWĄ. 666378357.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni PRACOWNIKÓW RECEPCJI. CV proszę wysyłać na adres: recepcja.rekrutacja@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 666378357.
 • PRACA | dam
  Hotel Toporów w Białce Tatrzańskiej zatrudni kelnera/ kelnerkę- praca stała lub sezonowa, możliwość zamieszkania. 698763582topor@toporow.pl www.toporow.pl
  Tel.: 698763582
 • PRACA | dam
  Restauracja "Tunel" zatrudni pizzera na stałe. Umowa o pracę, wysokie wynagrodzenie. 600356497
  Tel.: 600356497
 • PRACA | dam
  Praca całoroczne Pensjonat Kościelisko najlepiej osoba wielofunkcyjna Kelnerka Pokojowa Kucharka możliwe zakwaterowanie i wyżywienie. 600 011 905 info@gorskipalacyk.pl
  Tel.: 600
 • PRACA | dam
  PRACA OD ZARAZ! Wynagrodzenie do 9 000 zł netto! Serwis sprzątający: Vorarlberg Austria. Chcesz być częścią naszego zespołu? Dołącz do nas! Prześlij nam swoje CV na adres: office.cowa@gmail.com.office.cowa@gmail.com
 • PRACA | dam
  AMW Rewita w Kościelisku przyjmie do pracy na stanowisko: -Kucharz/Kucharka możliwość zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu: 785 925 567 pn-pt 8-15, E-mail: j.slodyczka@rewita.pl
 • PRACA | dam
  POSZUKUJĘ ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ lub OSOBY CHĘTNEJ NA TO STANOWISKO (po maturze, DO PRZESZKOLENIA) - Zakopane. 793 333 072 (po godz. 19)
 • PRACA | dam
  Hotel Skalny*** w Zakopanem zatrudni na pełny etat lub umowę zlecenie Recepcjonistkę/Recepcjonistę. Kontakt: 182019100 praca@wo-ma.events.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ OSOBĘ DO KUCHNI. 601 533 566, 18 20 64 305
  Tel.: 601 533 566
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBY DO PRACY W WEEKENDY, ŚWIĘTA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI KELNERKĘ - PRACA STAŁA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY ZA BAREM. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Restauracja w Białce Tatrzańskiej zatrudni osobę stanowisko kelnerka/kelner Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik. Zapraszam do kontaktu. 608506785 rest.gorska@gmail.com www.restauracjagorska.pl
  Tel.: 608506785
 • PRACA | dam
  Firma w Zakopanem zatrudni PANIĄ DO SPRZĄTANIA i MAGAZYNIERA/-KĘ (praca na noc). 604 102 804, 602 285 793, 601 512 211.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA (Oslo) - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy na warunkach norweskich pomocników, tynkarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - praca tylko z pracownikami z Podhala. Praca całoroczna, również w zimie. Zjazdy do kraju co 1-3 tygodnie (samolot) wg. własnego uznania. Pełna elastyczność co do wyjazdów do kraju. Zarobki od 15-25 Euro /godz. Zapraszamy. Tel. 667 602 602.
 • USŁUGI | budowlane
  PŁYTKI, PANELE, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  LAS Z GRUNTEM ROLNYM, 8000 m, obrzeża Zakopanego. 607 506 428.
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy PRACOWNIKÓW NA BAR ORAZ KELNERÓW. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-09-18 17:54 Artyści z Zakopanego w Szalom 2021-09-18 17:45 Bóg jest kobietą 2021-09-18 17:19 Śmigłowiec TOPR poleciał w rejon Rysów 2021-09-18 17:00 Kobiety Babiej Góry, Beskidów, Karpat 2021-09-18 15:56 Pożar autokaru w Skomielnej Białej 2021-09-18 15:30 Małolipnicanie na dachu Beskidów 2021-09-18 14:45 Zagłosuj na podtatrzańskie atrakcje 2021-09-18 14:00 Znamy szczegóły wczorajszego wieczornego wypadku w Nowym Targu 2021-09-18 13:15 Zapraszamy na wspinaczkę na Staroleśny Szczyt (WIDEO) 2021-09-18 12:30 Tatry cię rozgrzeją 2021-09-18 11:43 Dziś pogrzeb mężczyzny śmiertelnie pobitego w Zakopanem 3 2021-09-18 11:30 Codzienny raport covidowy 2 2021-09-18 10:45 Niedźwiedzia rodzina spaceruje po Zakopanem (WIDEO) 2021-09-18 10:00 Trzeba się szkolić, aby ratować innych (ZDJĘCIA) 2021-09-18 09:00 Samochód przed Żabką zaparkował na całym chodniku. Kobieta chciała go ominąć 21 2021-09-18 08:00 Bach i mistrzowie francuscy w Dworku Gościnnym w Szczawnicy 2021-09-17 22:36 Nie będzie sklepów otwartych w niedziele? Sejm uszczelnił przepisy 9 2021-09-17 22:14 Zderzenie skutera i auta osobowego w Nowym Targu 2021-09-17 21:50 Podhale pokonało Unię Oświęcim! 2021-09-17 21:29 To nie było łatwe zadanie. Oblicza Frasobliwego - konkurs rozstrzygnięty 4 2021-09-17 20:38 Rabczańskie bulwary nadal wybrakowane 4 2021-09-17 19:45 Będzie nowy most graniczny 2021-09-17 19:20 Znikająca sesja 7 2021-09-17 19:13 Obwodnica jeszcze na kreślarskich deskach. Który wariant wybrać? 4 2021-09-17 19:06 Członkowie Ruchu Polska 2050 w Nowym Targu 2021-09-17 18:48 Straż Gminna z Kościeliska kontra kierowcy qadów 10 2021-09-17 17:42 Niebieska krew 1 2021-09-17 17:32 Nowe parkingi bez wiedzy mieszkańców, a miasto zakorkowane. Radny chce dyskusji o komunikacji 31 2021-09-17 17:01 Mieszkańcy Kalisza zatrzymani w sprawie śmiertelnego pobicia w Zakopanem? 2021-09-17 16:45 Niedźwiedź w Pieninach 2021-09-17 16:10 Ulica Jagiellońska zamknięta. Sienkiewicza dwukierunkowa 2021-09-17 16:02 W Tatrach Słowackich bez szczepienia nie przenocujesz w schronisku 2 2021-09-17 15:15 Brama w Gorce. Z Miasta nawet przez bród się nie dostaniesz 5 2021-09-17 14:53 Jesień w Tatrach. Pokaż jak jest piękna 2021-09-17 14:30 30 urodziny ośrodka turystycznego PKL Palenica w Szczawnicy 2021-09-17 13:45 To była Golgota Wschodu. Dzień Sybiraka w Zakopanem (WIDEO) 3 2021-09-17 13:15 Mistrzami nie zostali, ale zawojowali boisko (WIDEO) 2021-09-17 13:00 Powiat tatrzański nadal świeci na czerwono. Tu pięć nowych zakażeń koronawirusem 1 2021-09-17 12:15 Deszczowe korki i deszczowe Krupówki 3 2021-09-17 11:57 Kobieta z urazem głowy, mężczyzna przygnieciony ciągnikiem 2021-09-17 11:30 Znaleźli na Hali Krupowej, szukali koło Świnnej 2021-09-17 10:45 Leje i leje. Dziś deszczowy dzień, kiedy poprawi się pogoda? 2021-09-17 10:23 Ciągle leje, ale na razie niewiele strażackich interwencji 2021-09-17 10:15 Tak się zdenerwował w pracy, że się upił i pojechał samochodem 2021-09-17 10:00 Superszybka kolej do Zakopanego 9 2021-09-17 08:59 Tak wygląda ulica Smrekowa w Zakopanem, i jak tu przejść? 4 2021-09-17 07:57 Warszawianka i Liliana do remontu 2021-09-16 21:30 Dzwon na kredyt - politycy obiecali, dług pozostał 5 2021-09-16 21:00 Bumerang znad Białki 2021-09-16 20:15 Ostrzeżenie przed intensywnym deszczem
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-09-18 17:43 1. A nie czasem w ZZ Top? 2021-09-18 17:43 2. Na deser, dla straszących statystykami: "Do siedleckiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilkanaście pielęgniarek z oddziału kardiologicznego w siedleckim szpitalu wojewódzkim. Ma ono polegać na ingerencji w dokumentację medyczną pacjentów. Celem antydatowanych wpisów miało być uzyskanie dodatku covidowego, który wynosi aż 100% pensji." Ciekawe ilu pacjentom dopisały zarazę, co nie? Ciche przyzwolenie zwierzchników pewnie tez było. Musiała któraś mieć resztki sumienia i wygadała. A jak myślicie, co dzieje się w innych szpitalach w kraju? A te 5 osób na Podhalu to jak myślicie? Zaraza czy dodatek kowidłowy? Czy można ufać zarazowym statystykom? 2021-09-18 17:35 3. Nie jest sztuką wymalować farbą (tandetną bo trzeba 4 x w roku) przejście oraz wbić znak na rurze tak żeby infrastruktury podziemnej nie uszkodzić. Sztuką jest doświetlić takie przejście wraz z sygnalizacją świetlną a tak kierowcy swoje a przechodnie też swoje. Oczywiście nikt nie zluzuje bo się każdemu należy. Jakie to polskie, innego dobić jak młotkiem zakrzywionego gwoździa. Kiedyś kierowca pracjący zawodowo miał uznanie, szacunek i wzór do naśladowania, teraz to jeszcze gorsza łajza niż pirat drogowy. Jak już ktoś wcześniej wspomniał, że na DW969 przy rondzie w Krościenku przywrócono przejście dla pieszych zamknięte na czas wakacji, to też jest przykład złego przykładu i przygrywanie w ch. z kierowcami i pieszymi bo pomimo zamknięcia to i tak piesi z niego korzystali. "A w Polsce, jak kto chce" 2021-09-18 17:30 4. za kilka miesiecy beda ludzi po sadach ciagac bo prad tez nie doprowadzony 2021-09-18 16:55 5. @temida....Co Ty chrzanisz???? Uruchom swoją ostatnią myślącą komórkę i zmuś ją do pracy to może będzie jeszcze dla Ciebie nadzieja. 2021-09-18 16:18 6. @Zasra...e - kwestia kultury i szczęscia. Jak Cię"odetnie" akurat na pasach to jest jak jest. Szkoda, że nie przeszkadza Ci, że chcesz wejść na przejście, a tu auto stoi, bo inaczej nie wjedzie na skrzyzowanie. Ale przemalować pasów 5m dalej (długość jednego auta) nie ma komu. Bylby jakiś głos prócz mojego żeby przejścia ucywilizować jak w normalnych krajach. BTW - wczoraj znów jakaś pani miała "pecha". Przejście Stolarczyka/Kasprusie. Stoję sobie na środku, bo inaczej nie wyjadę i kobitka mało co na maskę nie weszła :):):) Pomijając już fakt, że tam ani kierowca pieszego ani pieszy kierowcy nie widzi. W deszczu i po ciemku lustro nic nie daje. @End - " piesi ustanowili sobie jeszcze lepsze prawo bo całość z wysepką przechodzą z buta" - oczywiście we własnym mniemaniu. Przejście z wysepką to są DWA NIEZALEZNE przejścia. Przepisy stosuje się osobno do każdego z nich. 2021-09-18 15:58 7. DO WŁÓCZYKIJ-JAKO DO NOS GODOS?WIESZ WSZYSTKO? 2021-09-18 15:54 8. Wały Jagiellońskie? 2021-09-18 15:20 9. Przedszkolaki walczą dzielnie choć wychowanie niektórych bywa mierne Zabrał głos były przedszkolak stary ktoś mu przeszkadza i psuje zamiary Matka była w tym wszystkim rewelacja należy jej się od mieszkańców owacja Spadła maska Podegrodzia obłudna bez tego wystąpienia sesja byłaby nudna Czekamy na ciąg dalszy tej historii wcale nie z humorem sprawa mamy nadzieję skończy się prokuratorem Zaginięta sesja to znowu manipulacja RODO pretekst? To nie ta informacja. Funkcje publiczne osoby piastują tutaj nic nie stracą ani nie zyskują Kwatyra długo czytał przewinienia można było przecież bez tego brzemienia Zrobić porządek, posprzątać śmieci Rabka Miastem Dzieci Mieszkańcy co do radnych też już mają plany Kwatyra, Koper zostają, reszta do wymiany Koniec kadencji szybko przyjdzie a z nim wyborów wrzawa My podstawimy taczki i będziemy bić brawa. Jak można przed jubileuszem przedszkole zlikwidować jak można historii nie budować Historyku wstyd i hańba dla urzędu twojego Czy krzywdą dzieci podniosłeś swoje ego? Chcesz się oczyścić z twojego przewinienia wypędź daleko tych co mącą -nie ma innego wybawienia. Chodzi w spódnicy i chyba ją podwiało takie decyzje nam to w Rabce dało. Szkoły mają pod górkę , teraz znów przedszkola Jaka w tym wszystkim jest Twoja rola ? Dałeś pełnomocnictwo , nie rządzisz już w mieście oddałeś klucze tej niewieście My się na to nie zgadzamy wcale Ty stary cym... 2021-09-18 14:38 10. Przypomnijciez, w jakiej kapeli grał ten gościu co jest na pierwszym zdjęciu po lewej stronie?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Bojcorka

FILMY TP

Pożegnania